Stypendia


Stypendia
Informacji nt. stypendiów udzielają w naszej szkole:
pani Anna Kaźmierczyk  p. 116  (pedagog)
pani Aleksandra Wyborska  p. 115  (pedagog)
pani Katarzyna Jadwiszczok  p. 111  lub sala 305
Informacje znajdziecie na podanych poniżej stronach internetowych.  
 
Stypendium szkolne - zasady postępowania w roku szkolnym 2018/2019
Wzory wniosków stypendialnych i zasiłkowych dostępne są na stronie internetowej
Biura Edukacji oraz w szkole u pedagogów.
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow
 1. Wnioski rodziców lub pełnoletnich uczniów (dla każdego dziecka odrębny wniosek) powinny zostać złożone w szkole u pedagogów.
 2. Dyrektor szkoły opiniuje wnioski i przekazuje, tylko te, które spełniają wymogi regulaminowe, w tym kryterium dochodowe tj. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 514 zł netto miesięcznie (dochód uzyskany w ramach Programu „Rodzina 500+” oraz DOBRY START – 300+,  nie wlicza się do dochodu).
 3. Dzielnicowa Komisja Stypendialna rozpatruje złożone wnioski.
 4. Burmistrz Dzielnicy Wola wydaje decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium szkolnego.
 5. Przypominamy,  że  należy  niezwłocznie  powiadomić  szkołę w sytuacji  gdy ustała przyczyna stanowiąca podstawę przyznania stypendium (poprawa sytuacji materialnej), a także o zmianie miejsca zamieszkania.
 6. Stypendium ma charakter refundacyjny i wypłaty świadczeń będą realizowane w szkole na podstawie dostarczonych faktur do kwoty przyznanego stypendium i zgodnie z tabelą refundacji.
 7. Faktury przedstawione do refundacji muszą być wystawione na osobę widniejącą na decyzji jako osoba składająca wniosek.
 8. Dodatkowe informacje i bieżące zmiany dotyczące pomocy materialnej dla uczniów są dostępne również na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl
 9. Rodzice uczniów lub pełnoletni uczniowie mieszkających poza Warszawą (nie mieszkających w Warszawie na  stancji/w bursie) o pomoc materialną w ramach tego stypendium powinni się ubiegać w swoim miejscu zamieszkania. Zazwyczaj takie wnioski wymagają zaopiniowania w szkole.
 
Zasiłek szkolny - zasady postępowania w roku szkolnym 2018/2019
 1. Zasiłek szkolny może być przyznany tylko uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 2. Wniosek o zasiłek szkolny może być złożony w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od zaistnienia zdarzenia losowego
 3. Wnioski o zasiłek, w których nie wskazano konkretnego zdarzenia losowego nie powinny być składane.
 4. Dzielnicowa Komisja Stypendialna będzie rozpatrywać wnioski, które wpłyną do szkoły do 6 dnia  każdego miesiąca roku szkolnego; wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrzone w następnym miesiącu. Złożone wnioski szkoła wysyła do urzędu do10 każdego miesiąca.
 5. Wzór wniosku o zasiłek szkolny dostępny jest na stronie Biura Edukacji oraz w szkole u pedagogów.
Stypendia dla uczniów o  charakterze motywacyjnym
 1. Corocznie najlepszy uczeń z każdej szkoły kończącej się maturą może ubiegać się o stypendium Prezesa Rady Ministrów:
 1. Po zakończeniu  klasyfikacji śródrocznej i na koniec roku najlepszym uczniom (minimum średnia 4,0 i zachowanie dobre) na wniosek wychowawcy przyznawane jest stypendium za wyniki.
Informacji o stypendiach i pomocy materialnej udzielają pedagodzy szkolni.

Informacje o programach stypendialnych dla uczniów i przyszłych studentów można znaleźć na stronie www.mojestypendium.pl , a także https://www.centrumjp2.pl/stypendia/ i https://stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl
Rozpatrywane są tylko wnioski na aktualnych drukach!!!

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: