Liceum Ogólnokształcące


  • KLASA WOJSKOWA
  • KLASA POLICYJNA
  • KLASA STRAŻY GRANICZNEJ  


Zdjęcia w galerii liceum  ↓

Klasy wojskowe w naszym liceum objął swoim patronatem Komendant Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, na podstawie porozumienia zawartego w dniu 29 maja 2013r. pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkół im. M. Konarskiego, a Komendantem Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii. Porozumienie określa współpracę stron w zakresie wychowywania młodzieży w duchu patriotyzmu, kształtowania wśród uczniów postawy prospołecznej, kultywowania historii i tradycji ŻW oraz wzmocnienia więzi między społecznością lokalną, a Żandarmerią Wojskową. Strony zadeklarowały również chęć edukacji w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, zapobiegania przestępstwom wobec nich skierowanym oraz popularyzowanie zawodu żandarma wśród młodzieży szkolnej. W ramach edukacji wojskowej uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie: służby wojskowej i prawa, musztry, wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, a także biorą udział w uroczystościach państwowych i miejskich, konkursach i przeglądach dla klas mundurowych, obozach survivalowych, a także w zajęciach na terenie jednostek wojskowych. Zajęcia z edukacji wojskowej prowadzą żołnierze. 
Klasa policyjna 
Zdjęcia w galerii liceum  ↓

Klasy policyjne w naszym liceum objął swoim patronatem Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV, na podstawie porozumienia podpisanego z dyrektorem szkoły w dniu 10.10.2012 r. W roku szkolnym 2013/2014 szkoła nawiązała również aktywną współpracę z Wydziałem Historii Policji i Edukacji Społecznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Od wielu już lat klasy policyjne cieszą się ogromną popularnością wśród kandydatów, wybierających w toku rekrutacji naszą szkołę, a uczniowie klas policyjnych osiągają najlepsze wyniki w nauce. Są wśród nich stypendyści Stypendium Prezesa Rady Ministrów. W ramach edukacji policyjnej uczniowie nabywają wiedzę na temat funkcjonowania Policji, rekrutacji do Policji i pełnienia służby oraz umiejętności w zakresie musztry, wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, podnoszą sprawność fizyczną, a także biorą udział w uroczystościach państwowych i miejskich, konkursach i przeglądach dla klas mundurowych, obozach survivalowych, a także w zajęciach na terenie jednostek policji. Zajęcia z edukacji policyjnej obywają się z funkcjonariuszami Policji. 

Klasa straży granicznej 
Zdjęcia w galerii liceum  ↓ 

Klasy straży granicznej w naszym liceum objęte są patronatem Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego, na podstawie podpisanego porozumienia stron. W ramach edukacji straż graniczna uczniowie zdobywają wiedzę na temat pełnienia służby oraz ochrony granicy państwowej oraz nabywają umiejętności w zakresie musztry, wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, podnoszą sprawność fizyczną, a także biorą udział w uroczystościach państwowych i miejskich oraz konkursach i przeglądach dla klas mundurowych, obozach survivalowych, a także w zajęciach na terenie jednostek NwOSG. Zajęcia z edukacji straż graniczna obywają się z funkcjonariuszami Straży Granicznej. 
Galeria liceum

Zespół Szkół im. M. Konarskiego

Kształcimy zawodowo od ponad 130 lat

Rekomendacje pracodawców Technikum i Branżowej Szkoły:


Rekomendacje partnerów Liceum Ogólnokształcącego: